Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Детска градина „Радост“
Гр. Елена 5070
Ул. „Иван Момчилов“ 94
Телефон 06151 60 43
e-mail:    radost_elena@abv.bg
https://dg-radost-elena.com/

Детска градина „Вяра, Надежда и Любов“
С. Беброво 5084
Ул. „десета“ №16
Телефон 0879144370    
e-mail: dgbebrovo@abv.bg
https://dg-bebrovo.com/

Детска градина „Щастливо детство“
С. Константин 5080
Ул. „Читалищна“ № 10
Телефон: 0879 989 677    
e-mail: neli.dimitrova21@mail.bg
https://dg-konstantin.com/

Детска градина „Приказен свят“
С. Майско 5085
Ул. „Първа“ № 61
Телефон: 0879989679    
e-mail: mayskodg@abv.bg
https://dgprikazensvyat-maysko.com

Детска градина „Мир“
С. Каменари 5083
С. Каменари № 87
Телефон: 0879144300, 0879 144 301    
e-mail: doneva79@abv.bg
https://dgmir-kamenari.com/