Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A6

Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Кметът на общината с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория със следните нарушения:

 • без влязло в сила разрешение за строеж;
 • при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 от Закона за устройство на територията;
 • със строителни продукти, несъответстващи на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията;
 • без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
 • без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;
 • без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон;
 • без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 от Закона за устройство на територията.
 • без осигурен от възложителя авторски надзор, в случаите когато такъв е задължителен

Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи или части от тях, от четвърта до шеста категория, когато са незаконни защото са:

 • в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;
 • без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
 • при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за устройство на територията;
 • със строителни продукти, несъответстващи на изискванията по чл. 169а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон;
 • при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт по чл. 142, ал. 5, т. 8 от Закона за устройство на територията ;
 • в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията.