Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHP3

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Община Елена предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).
 

Административни услуги „Зелена система“

Административни услуги "Кадастър"

Административни услуги "Контрол по строителството"

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Административни услуги "Социални дейности"

Административни услуги "Транспорт"

2069  Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2070  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
2103  Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Административно-технически услуги Общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Правни и административно-технически услуги

Достъпност, публичност и прозрачност


2. Предоставяне на достъп до обществена информация 

2133  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Избори 2022 година

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 02 октомври 2022 г.
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.