Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T355K3
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T355C7
Заседание Решения

Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на публикуване: 19.02.2024
Последна актуализация: 19.02.2024


Пенка Пенкова Цочева - председател
Николай Михайлов Давидков
Сибел Мустафова Салиева
Йордан Иванов Иванов
Феим Хасанов Ембиев