Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Местоположение
Община Елена попада в обхвата на област Велико Търново, която се състои от 10 общини.  Намира си в югоизточната част на областта и е разположена върху обща площ от 671,389 км² .

Географското положение на община Елена е сравнително благоприятно от  гледна точка на свързаността, тъй като през нейната територия преминават частично четири пътя от Републиканската пътна мрежа с обща дължина 85,7 km.

Община Елена граничи със следните общини:

на запад и северозапад община Велико Търново, област Велико Търново
на север община Златарица, област Велико Търново
на североизток  община Антово, област Търговище
на югоизток     община Сливен, област Сливен
на юг  община Твърдица, област Сливен
на югозапад община Гурково, област Стара Загора


Административният център на общината е град Елена. Той  се намира на 41 км от гр. Велико Търново, на 79 км гр. Сливен и на 20 км от гр. Златарица. Спрямо големите административни центрове на България е отдалечен на: 211км. от Варна, 196 км. от Пловдив и 261 км. от София.


Релеф и климатични особености
Релефът на територията на община Елена е с преобладаващо планинско-котловинен характер. Общината условно попада в две физикогеографски области на България – Средна Стара планина и Средния предбалкан.

На север са разположени Еленските височини, а на юг общината е обградена от Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, като между двете планински части, от запад на изток се редуват няколко по-големи долинни разширения, обединени под общото название Еленска котловина.

Елено-Твърдишката планина спада към Старопланинската физикогеографска област и заема южните части на община Елена като обхваща повече от половината от нейната територия. Характеризира се с широко и плоско било на височина 1000-1200 m, над което се издигат отделни върхове. Най-високата част е връх Чумерна (1536м), който се намира на границата между община Елена и община Твърдица.

Климатичните особености са обусловени от факта, че районът на община Елена попада в умерено-континенталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област, в която попадат Западния и Средния Предбалкан, Западна и Средна Стара планина, съгласно климатичното райониране на България.

В климатично отношение територията на общината може да се раздели на две зони, които съгласно климатичното райониране имат следните характеристики:
- северна (обхваща териториите на Предбалкана - Еленските височини). Районът на Предбалкана е с по-голямо овлажнение. По-големите стойности на относителната влажност, облачността и валежните суми се дължат на ортографския ефект на Стара планина.
- южна (северните части на Стара планина - Елено-Твърдишкия дял). Характеризира се с планински вариант на умереноконтиненталния климат. Много по-студен и влажен, със силни ветрове. Валежите са по-големи в сравнение с всички останали планини, поради положението на Стара планина спрямо северните и северозападни нахлувания.

Между двете условни климатични части съществува разлика и при валежите: в северните части на общината: средногодишното количество на валежите е между 490 и 620мм, а снежната покривка се задържа между 40 и 60 дни в годината, докато в южните планински части на общината: средногодишното количество на валежите е между 760 и 1150мм, а снежната покривка се задържа между 84 и 142 дни в годината.

Климатичните параметри  се оценяват като добра природна предпоставка за развитие на зимни ски спортове в общината, главно в района на връх Чумерна.

Релефът и климатичните особености на общината благоприятстват развитието на селскостопанската дейност - за земеделие в района на котловината и животновъдство по ниските планински склонове.

местоположение