Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.11.2022

Природни ресурси (почви, води, полезни изкопаеми, биоразнообразие, гори)

Почви

На територията на община Елена се наблюдава голямо многообразие от почвени типове и подтипове. Най-широко разпространените почви са сивите горски почви. Вторият почвен тип са кафявите горски почви. От подтиповете на кафявите горски почви се срещат: светли, тъмни и вторично затревени. Пространствата, които те заемат имат важно стопанско значение, предвид екологичните им функции и свойства за формиране на водния баланс. В пояса на дъбовите и смесените широколистни гори се срещат канелените горски почви. По речните тераси се наблюдават алувиално-ливадните почви. Те са най-плодородните почви на територията на общината.     

Водни ресурси (подземни и надземни)  

Най-голям от язовирите е „Йовковци“, който е и един от най-големите по площ в цялата страна. Изграден е на река Веселина в близост до общинския център. Общият му обем е 92 179 000 m³.  Водите на „Йовковци“ задоволяват нуждите от питейна вода на голяма част от населението в област Велико Търново и някои от населените места от съседните области.  На територията на общината функционират още 8 микроязовира ползвани предимно за напояване и развъждане на риба за любителски риболов.
Речната мрежа на територията се определя от водосборите на реките Златаришка, Стара река, Бебровска, Веселина (Джулюница) и Костелска. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки: Веселина, Костелска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения.

Полезни изкопаеми

В община Елена няма открити залежи на полезни изкопаеми. Запаси от инертни материали, главно пясък и баластра могат да се добиват от поречието на реките, които да се използват в сферата на строителството.

Биоразнообразие

Планинският релеф на Община Елена е предпоставка за богата на горска растителност. Най-разпространени от широколистните дървесни видове са: бук, габър, дъб, явор, липа и др. Освен това се срещат и бряст, клен, ясен, череша, круша и др..
Животинският свят на територията е богат и разнообразен. От едрия дивеч са разпространени сърната, благородният елен и дивата свиня, от хищниците се срещат лисици, чакали и по – рядко вълци. Представители на дребния дивеч са зайци, яребица, горски бекас, гургулица, бекасина и др. Във високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни птички.
В реките се срещат кефал, скобар, кротушка и в по – малки количества мряна. Изкуствено се развъжда американска дъгова пъстърва, а в по – горните течения балканска пъстърва. В язовир „Йовковци” се срещат шаран, каракуда, сом, бяла риба, щука, червеноперка, уклей, костур, морунаш и др., изкуствено се развъждат  толстолоб и бял амур.

Горски фонд

Преобладаващият планински релеф на територията определя и значителния горски фонд, с който разполага община Елена. 38 300,3 ха е  горския фонд , което е повече от половината общинска площ (57,05%) . На територията на общината има  две Държавни горски стопанства – ДГС „Елена” и ДГС „Буйновци”.
В района на ДГС „Елена“ са разпространени естествено растящи дървесни видове като: бук, габър, благун, зимен дъб, цер, келяв габър, липа и др. Освен тях се срещат и череша, бряст, явор, шестил, ясен, брекиня, трепетлика и др. От иглолистните дървесни видове най-разпространени са  бял бор, чер бор, смърч, ела и др. По изкуствен път на територията на стопанството са внесени и се развиват добре видове нетипични за района като веймутов бор, дугласка и червен дъб, които допринасят за видовото разнообразие в района.
ТП Държавно горско стопанство Буйновци обхваща землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци и Тодювци от територията на община Елена. Горската растителност е представена от естествени чисти и смесени високостъблени насаждения, съставени предимно от бук, зимен дъб, габър, цер и благун, както и изкуствено създадени насаждения, главно от бял бор, черен бор и акация. Естествените издънкови насаждения са от бук, зимен дъб, габър, цер, благун, келяв габър и др. В района на стопанството се срещат храстовите видове: глог, дрян, обикновена леска, шипка, трънка, бъз, чашкодрян, птиче грозде, смрадлика, аморфа и др.