Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2023

Регистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
 

ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1 30.5.2018 г. Йордан  Димитров зам.-кмет "ИД"  декларация
2 30.5.2018 г. Десислава Шопова зам.-кмет "ХД"  декларация
3 30.5.2018 г. Красимир Попов главен архитект  декларация
4 30.5.2018 г. Милен  Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
5 30.5.2018 г. Златина  Николова Управител ДСП  декларация
6 31.5.2018 г. Нурие  Реджебова ст. експерт "СУЗ"  декларация
7   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
8 01.06.2018 г. Марина  Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
9 01.06.2018 г. Десислава  Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
10 04.06.2018 г. Михаил Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
11 04.06.2018 г.  Цветомира  Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
12 04.06.2018 г. Димка  Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
13   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
14   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
15 04.06.2018 г. Красимира  Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
16 04.06.2018 г. Майя  Коева ст. експерт "КД"  декларация
17 04.06.2018 г. Иванка  Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
18 04.06.2018 г. Петя  Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/Ръководител ОТИЦ  декларация
19 04.06.2018 г. Христо  Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
20 04.06.2018 г. Юлиян Маринов главен специалист "ТО", той и шофьор  декларация
21 04.06.2018 г. Диана Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
22   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
23   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
24 05.06.2018 г Фатме  Ходжева старши експерт "ОП"  декларация
25 05.06.2018 г Драгомир  Цанев старши юрисконсулт  декларация
26 05.06.2018 г Георги  Георгиев кметски наместник  декларация
27 05.06.2018 г Ангелина  Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
28   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
29 05.06.2018 г. Стоян  Вараджаков кметски наместник  декларация
30 05.06.2018 г. Даниела  Бончева финансов контрольор  декларация
31 05.06.2018 г. Силвия  Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
32 05.06.2018 г. Десислава  Русева младши специалист "УТАБ"  декларация
33   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
34   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
35 05.06.2018 г. Николай  Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
36 05.06.2018 г. Стефка  Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
37 05.06.2018 г. Ивайло  Добрев старши специалист "УТАБ"  декларация
38 05.06.2018 г. Стефка  Калчева главен специалист "УТАБ"  декларация
39 05.06.2018 г. Нели  Димитрова Директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
40 05.06.2018 г. Росица  Михайлова старши специалист "СКО"  декларация
41 05.06.2018 г. Здравка  Бъбрекова главен специалист "АОН"  декларация
42   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
43 05.06.2018 г. Людмила  Стоянова старши специалист "АОН"  декларация
44 05.06.2018 г. Красимира Дичева старши специалист "СКО"  декларация
45   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
46 05.06.2018 г. Павлинка  Иванова мл. експерт "МП"  декларация
47 05.06.2018 г. Ани  Иванова началник отдел "МП"  декларация
48 05.06.2018 г. Севим  Чапкънова младши експерт "МП"  декларация
49 05.06.2018 г. Петя  Василева старши експерт "СМП"  декларация
50 05.06.2018 г. Катя  Цветкова кметски наместник  декларация
51 05.06.2018 г. Цветана  Гайдарова главен експерт "ОКВ"  декларация
52 05.06.2018 г. Евдокия  Уколова главен експерт "СПИРП"  декларация
53 05.06.2018 г. Дочка  Николова старши специалист "АОН"  декларация
54 06.06.2018 г. Венета  Ходжева управител ЦНСТ  декларация
55   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
56 06.06.2018 г. Виолета  Стефанова директор на ДГ "Приказен свят"  декларация
57   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
58 06.06.2018 г. Росица  Стефанова кметски наместник  декларация
59   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60 06.06.2018 г. Бедрие  Еминова старши специалист "АОН"  декларация
61 06.06.2018 г. Христо  Симеонов главен инженер  декларация
62   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
63 06.06.2018 г. инж. Димитринка Иванова Директор на дирекция "УТОС"  декларация
64 06.06.2018 г. Сийка  Николова кметски наместник  декларация
65 06.06.2018 г. Мариана Донева директор на ДГ "Мир"  декларация
66   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
67 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров директор ДПЛР  декларация
68   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
69 07.06.2018 г. Десислава Иванова старши експерт "СО"  декларация
70 07.06.2018 г. Севжан  Османова кметски наместник  декларация
71 07.06.2018 г. Силвия  Йорданова кметски наместник  декларация
72 07.06.2018 г. Ивелина  Иванова директор Детска ясла  декларация
73 07.06.2018 г. Ивона  Кънчева-Савова секретар  декларация
74 07.06.2018 г. Станислава  Кабакова старши експерт "АТО на ОбС"  декларация
75   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
76 08.06.2018 г Стефка  Христова кметски наместник  декларация
77 08.06.2018 г Евгения  Кандева кметски наместник  декларация
78 08.06.2018 г. Донка  Златева кметски наместник  декларация
79 08.06.2018 г. Снежана  Стоянова кметски наместник  декларация
80 25.09.2018 г. Румен  Стойков кметски наместник  декларация
         
    2019    
         
81 03.01.2019 г. Мария  Тодорова управител "Хоспис-Елена" ООД  декларация
82 03.01.2019 г. Цветелина  Маринова гл. специалист "ЧР"  декларация 
83 12.02.2019 г. Елмаз  Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов"  декларация
84 04.07.2019 г. Стелиана  Кожухарова ръководител ЦНСТ  декларация
85 01.08.2019 г. Славка  Копаранова мл. експерт "СО"  декларация
86 18.11.2019 г. Йордан  Йорданов кметски наместник  декларация
87 18.11.2019 г. Стефан  Котуков кметски наместник  декларация
88 18.11.2019 г. Стела  Михайлова кметски наместник  декларация
89 18.11.2019 г. Стефан  Иванов кметски наместник  декларация
         
    2020    
         
90   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
91 16.03.2020 г. Ирина  Люцканчева младши експерт "МП" декларация
92 01.06.2020 г. Йордан Стойков младши експерт и секретар МКБППМН декларация
93 03.08.2020 г. Емилия Ангелова младши експерт "ТЗ и ОМП" декларация
    2021    
         
94 04.01.2021 г. Станка Георгиева инспектор "РРР" декларация
95 01.03.2021 г. арх. Стефан Димитров младши експерт "УТ" декларация
96 19.03.2021 г. Стилияна Топалова-Марчовска директор Музей на Възраждането декларация
97 05.05.2021 г. Снежана Георгиева специалист "АОН" декларация
98 22.10.2021 г. Мария Иванова мл. експерт "счетоводство и контрол" декларация
    2022    
         
99 10.01.2022 г. Борислава Шейтанова старши експерт "ОС" декларация
100 08.02.2022 г. Петя Манчева старши експерт "Туризъм" декларация
101 10.05.2022 г. Мария Николова-Маринова старши експерт "Счетоводно обслужване" декларация
102 06.06.2022 г. Радостина Калчева специалист "УТАБ" декларация
103 09.10.2022 г. Здравка Георгиева старши експерт "ОС" декларация
104 01.12.2022 г. Марина Станева младши експерт "Спорт и младежки дейности" декларация
    2023    
         
105 01.02.2023 г. Драгомир Стефанов инспектор "Контрол по строителството" декларация
106 15.05.2023 г. Анна Славова младши експерт СО декларация
Регистър на Община Елена на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


 

ВХ. № ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1. 30.05.2018 г. Милен Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
2. 30.05.2018 г. Златина Николова Управител ДСП  декларация
3. 31.05.2018 г. Нурие Реджебора ст. експерт "СУЗ"  декларация
4.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
5. 01.06.2018 г. Марина Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
6. 01.06.2018 г. Десислава Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
7. 04.06.2018 г. Михаил Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
8. 04.06.2018 г. Цветомира Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
9. 04.06.2018 г. Димка Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
10.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
11.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
12. 04.06.2018 г. Красимира Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
13. 04.06.2018 г. Майя Коева ст. експерт "КД"  декларация
14. 04.06.2018 г. Иванка Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
15. 04.06.2018 г. Петя Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/ Ръководител ОТИЦ  декларация
16. 04.06.2018 г. Христо Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
17. 04.06.2018 г. Юлиян Маринов гл. специалист "ТО", той и шофьор  декларация
18. 04.06.2018 г. Диана Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
19.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
20.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
21. 05.06.2018 г. Фатме Ходжева ст. експерт "ОП"  декларация
22. 05.06.2018 г. Драгомир Цанев старши юрисконсулт  декларация
23. 05.06.2018 г. Георги Георгиев кметски наместник  декларация
24. 05.06.2018 г. Ангелинка Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
25.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
26. 05.06.2018 г. Стоян Вараджаков кметски наместник  декларация
27. 05.06.2018 г. Даниела Бончева финансов контрольор  декларация
28. 05.06.2018 г. Силвия Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
29. 05.06.2018 г. Десислава Русева мл. специалист "УТАБ"  декларация
30.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
31.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
32. 05.06.2018 г. Николай Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
33. 05.06.2018 г. Стефка Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
34. 05.06.2018 г. Ивайло Добрев ст. специалист "УТАБ"  декларация
35. 05.06.2018 г. Стефка Калчева гл. специалист "УТАБ"  декларация
36. 05.06.2018 г. Нели Димитрова директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
37. 05.06.2018 г. Росица Михайлова ст. специалист "СКО"  декларация
38. 05.06.2018 г. Здравка Бъбрекова гл. специалист "АОН"  декларация
39.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
40. 05.06.2018 г. Людмила Стоянова ст. специалист "АОН"  декларация
41. 05.06.2018 г. Красимира Дичева ст. специалист "СКО"  декларация
42.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
43.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
44. 05.06.2018 г. Ани Иванова началник отдел "МП"  декларация 
45. 05.06.2018 г. Севим Чапкънова мл. експерт "МП"  декларация
46. 05.06.2018 г. Петя Василева ст. експерт "СМП"  декларация
47. 05.06.2018 г. Катя Цветкова кметски наместник  декларация
48. 05.06.2018 г. Цветана Гайдарова гл. експерт "ОКВ"  декларация
49. 05.06.2018 г. Евдокия Уколова гл. експерт "СПИРП"  декларация
50. 05.06.2018 г. Дочка Николова ст. специалист "АОН"  декларация
51. 06.06.2018 г. Венета Ходжева управител "ЦНСТ"  декларация
52. 06.06.2018 г. Христо Лазаров инспектор "КС"  декларация
53. 06.06.2018 г. Виолета Стефанова директор ДГ "Приказен свят"  декларация
54.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
55. 06.06.2018 г. Росица Стефанова кметски наместник  декларация
56.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
57. 06.06.2018 г. Бедрие Еминова ст. специалист "АОН"  декларация
58. 06.06.2018 г. Христо Симеонов главен инженер  декларация 
59.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
60. 06.06.2018 г. Димитринка Иванова директор на дирекция "УТОС"  декларация 
61. 06.06.2018 г. Сийка Николова кметски наместник  декларация
62.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
63.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
64. 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров директор ДПЛР  декларация
65.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
66. 07.06.2018 г. Десислава Иванова ст. експерт "СО"  декларация
67. 07.06.2018 г. Свежан Османова кметски наместник  декларация
68. 07.06.2018 г. Силвия Йорданова кметски наместник  декларация
69. 07.06.2018 г. Ивелина Иванова директор Детска ясла  декларация
70. 07.06.2018 г. Ивона Кънчева-Савова секретар  декларация
71. 07.06.2018 г. Станисла Кабакова ст. експерт "АТО на ОбС"  декларация
72.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
73. 08.06.2018 г. Стефка Христова кметски наместник  декларация
74. 08.06.2018 г. Евгения Кандева кметски наместник  декларация
75. 08.06.2018 г. Донка Златева кметски наместник  декларация
76. 08.06.2018 г. Снежана Стоянова кметски наместник  декларация
77. 25.09.2018 г.  Румен Стойков кметски наместник  декларация
78.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
79.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
80. 12.02.2019 г. Елмаз Хамзова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов" декларация
157. 04.07.2019 г. Стелиана Кожухарова ръководител ЦНСТ декларация
158. 01.08.2019 г. Славка Копаранова младши експерт "СО" декларация
159. 18.11.2019 г. Йордан Йорданов кметски наместник декларация
160. 18.11.2019 г. Стефан Котуков кметски наместник декларация
161. 18.11.2019 г. Стела Михайлова кметски наместник декларация
162 18.11.2019 г. Стефан Иванов кметски наместник декларация
163.   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
164. 18.03.2020 г. Ирина Люцканчева младши експерт "МП" декларация
242   Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ    
243 05.08.2020 г. Емилия Ангелова младши експерт "ТЗ и ОМП" декларация
244 05.01.2021 г. Станка Георгиева инспектор "РРР" декларация
245 01.03.2021 г. Стефан Димитров младши експерт "УТ" декларация
246 19.03.2021 г. Стилияна Топалова-Марчовска Директо - Музей на Възраждането декларация
319 14.05.2021 г. Снежана Георгиева специалист "АОН" декларация
322 22.10.2021 г. Мария Иванова мл. експерт "Счетоводно обслужване" декларация
  10.01.2022 г. Борислава Шейтанова ст. Експерт Общинска собственост декларация
    Данните заличени на основание чл. 5, изр. второ от НОРИПДУКИ