Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 27.07.2023

На 28.02.2023 г. Община Елена подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  Договорът ще се реализиза в партньорство с Ротари Клуб Елена, а  изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи не по – късно от 30.04.2024 г.  

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 199 835,03 евро, от които 85% са от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (грант)  и 15% Национално съфинансиране.

Проектът „Стимулиране на икономическата активност и създаване на заетост в община Елена чрез прилагане на иновативни подходи" предвижда създаването на Център за подкрепа на  бизнеса  в община Елена с цел повишаване на икономическата активност и предотвратяване на трудовата миграция. Заложено е осъществяване на дейности по текущ ремонт и оборудване на помещенията за Центъра, както и осигуряването на заетост на 3 лица,  които ще осигурят функционирането му.  Основен акцент в работата на Центъра ще бъде създаването и развитието на интегриран софтуерен продукт „Електронната борса на традиционни продукти и услуги от Еленския Балкан“, който ще представлява платформа за маркетинг и реклама,  инструмент на местния бизнес за реализация на техните стоки и възможност за заявяване на консултации от страна на потребителите  на услуги. Във връзка с подкрепата за реализацията на  стоките на местния бизнес се предвижда и закупуване на 1 брой лекотоварен автомобил.   Проектът предвижда и предоставяне на специализирани обучения на 30 безработни лица, организиране на 4 трудови борси, подкрепа за кандидатстване за работа на 30  лица и организиране на обучение на 20 работодатели за устойчиво развитие на техния бизнес.