Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.01.2023

Достъп до информация

Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.30ч.

  • в Центъра за административно обслужване в Община Елена (телефон за информация 06151/61-32, 06151/62-61, 0700 14283 )
  • чрез Платформа за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/
  • на е-mail: [email protected];
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:

  1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  2. устна справка;
  3. копия на материален носител;
  4. копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Централна Кооперативна Банка АД
клон Велико Търново  офис Елена
IBAN: BG76 CECB 9790 8497 0020 02
BIС НА БАНКАТА  CECBBGSF

код вид плащане: 44 70 00